...

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len e-shopu)

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1     Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2     Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu https://www.slinesystems.sk je firma S-Line Systems, s.r.o., Martina Rázusa 1140/98, 010 01 Žilina, IČO: 46997229, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 58348/L.

1.3     Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.4     V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.5     Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky tovary a služby zverejnené na stránkach e-shopu.

Článok II. – Cena

2.1     Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú konečné.

2.2     Cenou produktov uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3     Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných produktov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

2.4     Na nákup tovaru je možné uplatniť zľavu prostredníctvom zľavového kupónu alebo darčekového poukazu. Kód na kupóne alebo poukaze je potrebné zadať v procese vytvárania objednávky do príslušného poľa.

2.5     Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Kupujúci je oprávnený po oznámení tejto skutočnosti od zmluvy odstúpiť.

Článok III. – Objednávka

3.1     Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom.

3.2     Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.3     Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4     Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3.5     Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok IV. – Platobné podmienky

4.1     Objednávku v celkovej cene do 5000 Eur je možné uhradiť vopred na základe zálohovej faktúry alebo pri preberaní tovaru prostredníctvom kuriéra. Pri celkovej cene objednávky nad 5000 Eur je možné uhradiť objednávku iba bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry.

4.2     Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • platba vopred na základe zálohovej faktúry – bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
  • dobierkou prostredníctvom kuriéra UPS.

Článok V. – Dodacie podmienky

5.1     Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.2     Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

5.3     Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je v okamihu objednávky skladom, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať kupujúceho, pričom kupujúci môže súhlasiť doručením čiastočných dodávok alebo objednávku stornovať.

5.4     Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad).

5.5     Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

5.6     V prípade, že si kupujúci objednal prepravu poštovým kuriérom predávajúci zabezpečí prepravu prostredníctvom prepravcu UPS. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami prepravcu.

5.7     Kupujúci je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

5.8     Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, dodaný nový výrobok bez závad alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.

5.9     Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok VI. – Záručná doba

6.1     Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

6.2     Zo záruky sú vyňaté vady, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (bod 1.5, 1.6 a 1.7 Reklamačných podmienok) alebo vady, ktoré súvisia s chybnými inštrukciami alebo nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim pre výrobu.

6.3     V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (článok 1, bod 1.4) záručná doba na tovar určený pre podnikateľské účely je 12 mesiacov.

Článok VII. – Prevod vlastníckeho práva

7.1     Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2     Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. – Storno kúpnej zmluvy

8.1     Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo bez storno poplatku do doby výroby tovaru, nakoľko sa jedná o výrobu tovaru na zákazku podľa v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@slinesystems.sk ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 907 106 100.

8.2     Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje kupujúceho.

8.3     V prípade, tovar ešte nebol vyrobený a teda predávajúcemu nevzniknú náklady, bude kupujúcemu táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.

8.4     Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.4), právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže kupujúci vrátiť tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania, zabalený v originálnom obale. Kupujúcemu je v prípade storna účtovaný poplatok vo výške 100% z predajnej ceny tovaru, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok IX. – Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

9.1     Spotrebiteľovi právo na vrátenie tovaru podľa §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. zaniká, nakoľko sa jedná o výrobu tovaru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, čiže tovar vyrobený na mieru alebo tovaru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

9.2     Spotrebiteľ môže tovar vrátiť iba ak by dodávateľ s týmto súhlasil a s dodávateľom by sa na vrátení dohodol. Nevyhnutnou podmienkou pre vrátenie tovaru by bolo písomné vyhotovenie zápisu obojstrannej dohody.

Článok X. – Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

10.2    Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

10.3    Predávajúci je povinný:

  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • spolu s tovarom zaslať zákazníkovi faktúru za tovar, prípadne návod na použitie-starostlivosť o výrobok (odporúčaný spôsob prania a pod.).

Článok XI. – Ochrana osobných údajov

11.1    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2    Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

11.3    Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

11.4    Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, vyjadril súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

11.5    Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov predávajúcemu poštou alebo e-mailom.

Článok XII. – Alternatívne riešenie sporov (ARS)

12.1    Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho (spotrebiteľa), že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@slinesystems.sk.

12.2    Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

12.3    Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.4    Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XIII. – Záverečné ustanovenia

13.1    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.2    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.3    Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

13.4    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.5    Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií.

13.6    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. mája 2023.

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
 
Predmestská 71

P. O. BOX B-89

011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/763 21 39 
fax č. 041/763 21 39

PREDÁVAJÚCI:
S-Line Systems, s.r.o.

Martina Rázusa 1140/98
010 01 Žilina

IČO: 46 997 229
DIČ: 2023694046
IČ DPH: SK2023694046

E-mail: info@slinesystems.sk | Mobil: +421 907 106 100

Bankové spojenie: TATRSKBX, SK4411000000002921890166

Prevádzka: S-Line Systems, s.r.o., Martina Rázusa 1140/98, 010 01 Žilina

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.